Sekcije

Edukacijska sekcija

Kontinuirano obrazovanje ronilačkog kadra je prioritetna aktivnost kluba. Odlukom uprave, Ronilački klub Bosna kao imperativ ima kontinuiranu edukaciju svih članova na nivou višem od propisanog. Ova odluka ima za cilj kvalitetniju obuku ronilaca kao i kompletno jačanje kapaciteta kluba za razne sadašnje i buduće izazove u dinamičnoj oblasti podvodnih aktivnosti. U prosjeku godišnje oko 40 ronilaca stekne nova znanja i vještine kao što su sticanje početne katogorije R1, sticanje viših i specijalističkih kategorija, nova znanja u oblasti podvodne fotografije, ronilačke tehnike i sl. Ostvarena je i saradnja sa specifičnim subjektima kao što su:

 • SIPA,
 • Vatrogasci,
 • Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,
 • Civilna zaštita
Posebna pažnja i briga se void oko mladog naraštaja, tako da djeca od 14 godina uvježbavaju tehnike ronjenja i trenažnog procesa ronilačkih disciplina. Izazovi koje se postavljaju se ogledaju u edukaciji novih članova kao i praćenje i primjena novih trendova i tehnoloških inovacija u ronjenju u sklopu aktivnosti Ronilačkog kluba Bosna. Edukacijska sekcija blisko sarađuje i koordinira svoje aktivnosti sa ostalim sekcija u cilju što podizanja kvalitete svakog pojedinačnog člana kluba. Sekcija je posvećena jednako svakom pojedincu kao i klubu kao zajednici.

Tehnička sekcija

Razvoj ronjenja kao sportske, rekreativne a posebno kao sve popularnije turističke grane je nezamislivo bez tehnološkog razvoja. Primjena i edukacija o novim tehnološkim i naučnim dostignućima o ronjenju je primarni zadatak tehničke sekcije. Stoga je ova sekcija ima važnu ulogu u radu i razvoju Ronilačkog kluba Bosna sa posebnim naglaskom na uticaj sekcije na sigurnosni aspekt ronilačkih aktivnosti. Tehnička sekcija u sklopu svojih specifičnih aktivnosti usko sarađuje sa edukacijskom sekcijom u cilju edukacije članova kluba u rukovanju i pravilnom održavanju ronilačke opreme. Oblasti djelovanja tehničke sekcije su:

 • praćenje i primjene tehnološkog razvoja vezanog za ronilačke aktivnosti
 • nadgleda i ocjenjuje rad i funkcionisanje tehničke opreme u vlasništvu kluba
 • unapređenje sigurnosti ronilačkih aktivnosti
 • održavanje i popravka materijalno-tehničkih sredstava u vlasništvu Ronilačkog kluba Bosna
 • popravka i održavanje lične opreme članova kluba kao i savjetodavne usluge vezane za održavanje opreme za ronjenje svih ronilaca sa kategorijom
 • edukacija o pravilnoj upotrebi i načinu održavanja ronilačke opreme
 • koordinira aktivnosti u cilju pravilnog funkcionisanja tehničkih sredstava tokom ronilačkih i aktivnosti
 • propisivanje procedura pripreme, korištenja, skladištenja i pravilnog održavanja klubske opreme.
Tehnička sekcija Ronilačkog kluba Bosna blisko sarađuje i koordinira svoje aktivnosti sa ostalim sekcijama u cilju podizanja kvalitete svakog pojedinačnog člana kluba. Sekcija je posvećena jednako svakom pojedincu kao i klubu kao zajednici. Ronioc koji posjeduje i primjenjuje znanje i vještine vezane za kvalitetno održavanje opreme može apsolutno uživati u ronjenju.

Ekološko-istraživačka sekcija

U sklopu Ronilačkog kluba Bosna djeluje i ekološko-istraživačka sekcija. U sklopu Ronilačkog kluba Bosna djeluje i ekološko-istraživačka sekcija. Svjedoci smo sve većeg negativnog uticaja čovjeka na okolinu pa tako i na podmorje. Sve je više raznog otpada u morskim dubinama za koje je odgovoran isključivo čovjek. Neodgovoran odnos prema živom svijetu je jedan od osnovnih problema čovječanstva koji prijeti i samom opstanku čovjeka. Nekontrolisani izlov ribe i neodgovorno ponašanje prema živom svijetu podmorja dugoročno utiče na kvalitetu života na našoj planeti. Stoga je cilj ekološko-istraživačke sekcije podizanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša sa posebnim osvrtom na život u vodi. Svi članovi ronilačkog kluba Bosna su se obavezali na odgovorno ponašanje prema svojoj okolini. Sekcija aktivno sudjeluje u raznim ekološko istraživačkim aktivnostima kako u vodama Bosne i Hercegovine tako i šire. Djelovanje sekcije je usmjereno na čišćenje zagađenih vodenih tokova, rijeka, jezera i močvara, kao i obalnog pojasa Neuma od solidnih polutanata, tj. krutog otpada (školjke automobila, auto gume, flaše, razne vrste plastičnih proizvoda itd.). Obavlja se monitoring i prezervacija flore i faune voda BiH. Sekcija učestvuje u javnim projektima podizanja svijesti stanovništva o važnosti ekološkog očuvanja jedinstvenih bioloških vodenih resursa kojima raspolaže BiH. Rad sekcije usmjeren je i ka povezivanju sa drugim srodnim naučnim institucijama radi afirmacije sporta i učešća u projektima očuvanja ekološkog kvaliteta i biodiverziteta voda Bosne i Hercegovine i na taj načinunaprjeđujući kvalitet životne sredine. Aktivnosti sekcije se provode u saradnji sa nadležnim institucijama, nevladinim sektorom i srodnim Organizacijama:

 • Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu,
 • IPSA Instiitut,
 • Prirodno-matematički fakultet,
 • Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD,
 • Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 • Zavod za vodoprivredu,
 • Agencija za vodno područje rijeke Save
 • Agencija za vodno područje Jadranskog mora
Ekološko-istraživačka sekcija posjeduje vještine i znanje koje mogu unaprijediti životni okoliš svojim direktnim angažmanom u Eko akcijama tako i u podizanju svijesti svih slojeva stanovništva o potrebi odgovornog odnosa prema životnoj okolini sa posebnim osvrtom na živi svijet ispod površine vode.

Sekcija prve pomoći

Ronjenje je sport koji pored sve pripreme nosi određene opasnosti, a ronilački izleti i kampovi redovno se održavaju na udaljenim lokacijama i u različitim uvjetima, gdje pristup medicinskoj pomoći nije uvijek lako dostupan. Klub je stoga utvrdio da svi članovi moraju znati kako odgovoriti na sve situacije pod vodom i nad vodom te da moraju biti spremni da pruže adekvatnu pomoć sebi i drugima u slučaju nesreće. Cilj rada Sekcije prve pomoći je kontinuirano prenošenje znanja i vještina u oblastima spašavanja i pružanja prve pomoći čime se obezbjeđuju uvjeti za sigurno i uspješno ronjenje. Sekcija posvećuje znatne napore u kontinuiran rad na upoznavanju svih članova sa postupcima i procedurama spašavanja i pružanja prve pomoći. Svake godine organizuju se kursevi iz različitih oblasti prve pomoći i spašavanja. Učestvovanje u ovim predavanjima i vježbama je obavezno i besplatno za sve članove. U sklopu kurseva članovi stiću znanja i vještine iz sljedećih oblasti:

 • Pregled povrijeđenih
 • Postupci za spašavanje života
 • Ronilačke bolesti i povrede
 • Procedure spašavanja pod vodom i nad vodom
 • Metode transporta u vodi i izvlačenje iz vode
Pored tog edukativnog aspekta zadaci ove sekcije uključuju i održavanje opreme za pružanje prve pomoći, provjeru lokacija najbližih medicinskih ustanova i opcija transporta, te informiranje članova o istim kao i redovno informiranje o svim potrebnim sigurnosnim informacijama poput opcija osiguranja ili obavljanja ljekarskih pregleda. Sekcija služi kao podrška vođama ronjenja i instruktorima prilikom procjene spremnosti članova za zaron i pružanja prve pomoći u slučaju nesreća ili povreda. Sekcija prve pomoći blisko surađuje sa sekcijom spašavanja nad i pod vodom i edukacijskom sekcijom u cilju unaprjeđivanja znanja i sposobnosti svih članova kao i cjelokupnog rada kluba.

Tehničko ronjenje

Tehničko ronjenje je najzahtjevnija ronilačka aktivnost koja podrazumijeva ronjenja na velikim dubinama i zatvorenim prostorima, a udisni mediji su mješavine: trimix, heliox, nitrox i sl. Ronjenje se izvodi sa aparatima otvorenog i zatvorenog kruga. Tehničko ronjenje je područje koje zahtijeva visok nivo edukacije, iskustva, treninga, opremljenosti kao i praćenja najnovijih saznanja iz te oblasti. Kroz sekciju tehničkog ronjenja, klub polaže veliku pažnju razvoju najmodernijih tehnika ronjenja na velikim dubinama i zahtjevnim terenima. Moderna oprema kojom je klub opskrbljen omogućuje ronjenja na dubinama većim od 100 metara i adekvatnim aktivnostima na tim dubinama. Moderna i stalna edukacija je sastavni dio aktivnosti sekcije za dubinsko ronjenje. Razvoj tehničkog ronjenja je jedan od važnijih zadataka kluba, sa željom da se tim segmentom bavi veći broj kvalitetnih ronilaca u Bosni i Hercegovini. KATEGORIJE TEHNIČKOG RONJENJA:

 • Deep air diver
 • Advanced nitrox diver
 • Normoxic trimix diver
 • Technical diver
 • Advanced nitrox instructor
 • Trimix instructor

Spasilačka sekcija

Spašavanje je jedna od veoma bitnih oblasti koje su društveno korisne i nužne u svakoj zajednici. Razvoj segmenta spašavanja je potreba koju treba da razvijaju svi ronilački klubovi. Tu aktivnost treba da podrži i prati društvena zajednica. U klubu je oformljena jedinica spašavanja koja je usko povezana sa Sekcijom prve pomoći i Sekcijama tehničkog ronjenja i Speleo sekcijom. Sekcija spašavanja surađuje sa CZ općine Novo Sarajevo i očekuje se potpisivanje sporazuma sa CZ općine Novi Grad, CZ općine Ilidža i CZ Kantona Sarajevo. Čvrsti smo na stanovištu da segment spašavanja treba dići na izrazito visok nivo i ronilački klub „Bosna“ kroz svoju sekciju spašavanja se osposobljava da u svakom trenutku ima 5 ekipa za spašavanje spremnih za intervenciju.

Sportska sekcija

Ronilački klub „Bosna“ kao prvenstveno sportski klub razvija sportsku stranu ronilačkih aktivnosti. U sekciju je uključen veliki broj članova kluba većinom mlađe populacije. Sekcija se bavi razvojem ronilačkih disciplina:

 • plivanje perajama,
 • brzinsko ronjenje,
 • apnea statika i dinamika
 • podvodna orijentacija
 • podvodne vještine
Trenažni proces se odvija na bazenu Otoka i treninzi su svaki dan u večernjim satima.Treniraju se tehnika plivanja i ronjenja bez peraja i sa perajima(monoperaje i dvije peraje). Klub je organizator Državnog prvenstva u Plivanju perajima i Brzinskom ronjenju

Speleo sekcija

Speleo sekcija formirana je sa ciljem organizacije obuke zainteresovanih članova kluba za speleo ronilačke aktivnosti i organizovanje speleo ekspedicija. Pod tim tipom ronjenja podrazumijeva se ronjenje u vodom ispunjenim objektima, koje se po mjestu odvijanja dijeli na:

 • Speleo ronjenje u morskim objektima
 • Speleo ronjenje u kopnenim objektima
Ovaj oblik ronjenja zahtijeva maksimalnu tehničku i organizacijsku pripremljenost. Svaki član prvo završava 'suhu' obuku gdje savladava osnove same speleologije. Poznavanje tih vještina je potrebno da bi ronilac uopšte mogao pristupiti mjestu ronjenja. Nakon završetka 'suhe' obuke član mora završiti ronilački kurs specijalizovan za speleo ronjenje, gdje se upoznaje sa svim specifičnostima ove vrste ronjenja i uči kako da se ponaša u tom ambijentu. Osposobljavanje za ovu vrstu aktivnosti se vrši postepeno, da bi se osiguralo da svaki budući speleo ronilac posjeduje neophodno znanje i vještinu za učestvovanje u ekspedicijama. Bogatstvo regiona terenima pogodnim za speleo ronilačke aktivnosti nudi mnoštvo prilika za rad budućim speleo roniocima.

Podvodna fotografija

Ronioci, podvodni fotografi i članovi Sekcije podvodne fotografije Ronilačkog kluba Bosna, putem podvodne fotografije i videa, prezentiraju i promoviraju ronjenje i podvodni svijet ostatku neronilačke populacije, koja nikad nije imala priliku vidjeti nevjerovatni i fascinantni svijet dubina. Oni koji imaju tu privilegiju, ostanu očarani i zarobljeni potrebom da se svako malo vraćaju u dubine i uživaju u nevjerovatnoj dimenziji podmorja. Cilj nam je putem podvodne fotografije i videa prezentirati skriveni svijet dubina i lokalnom akcijom utjecati na globalno podizanje svijesti čovječanstva o očuvanju okeana, mora, rijeka i jezera. U organizaciji Sekcije podvodne fotografije RK Bosna u toku godine održavaju se takmičenja u podvodnoj fotografiji:

 • Međunarodno online takmičenje u podvodnoj fotografiji „Without Borders” Sarajevo
 • Međunarodni EKO Kup i Prvenstvo BiH u podvodnoj fotografiji
Svake godine članovi Sekcije podvodne fotografije izlažu svoje najbolje radove kroz godišnju izložbu podvodne fotografije, koja se tradicionalno postavlja u prostoru Olimpijskog bazena Otoka u Sarajevu. Članovi Sekcije aktivno učestvuju na splash in takmičenjima u regionu, kao i na online takmičenjima u podvodnoj fotografiji širom svijeta, uz zapažene rezultate. Sekcija podvodne fotografije zadužena je i za dokumentiranje i promoviranje svih aktivnosti u organizaciji Ronilačkog kluba Bosna (edukacija, stažna ronjenja, eko akcije, snimanje dokumentarnih filmova, prezentacije, izložbe...). Članom Sekcije podvodne fotografije postaje se sa minimalno R1 ronilačkom kategorijom, te položenim kursom osnova podvodne fotografije i održavanja opreme.

Uslovi korištenja

Ronilački klub Bosna omogućuje vam korištenje sadržaja pomenutog portala koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge web stranice ronilačkog kluba Bosna. Korištenjem bilo kojeg dijela web stranice ronilačkog kluba Bosna te svih njenih dijelova (u nastavku Ronilački klub Bosna) smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ovog web resursa te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

AUTORSKA PRAVA
Ronilački klub Bosna polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, foto, vizualne, video i audio materijale). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Ronilačkog kluba Bosna i podložno je tužbi.

PRAVO NA IZMJENE SADRŽAJA I USLUGA
Ronilački klub Bosna zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE
Ronilački klub Bosna web resurs sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice. Sve sadržaje web stranice ronilačkog kluba Bosna koristite na vlastitu odgovornost i Ronilački klub Bosna ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača na i van web resursa ronilačkog kluba Bosna isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača. Ronilački klub Bosna ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svojim web resursima.
ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Ronilački klub Bosna portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podatke iz procesa eventualne registracije, te ostale podatke o korisniku, Ronilački klub Bosna neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. Podaci o korisnicima koji su dostupni putem društvenih mreža a koji se nalaze na portalu Ronilački klub Bosna su isključivo odgovornost svakog pojedinačnog korisnika koji nivo privatnosti sam reguliše na kanalu društvenih medija. Ronilački klub Bosna može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tokom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Ronilački klub Bosna koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.

OBAVEZE KORISNIKA
Korisnicima Ronilački klub Bosna portala, Twitter profila, Facebook stranice i YouTube kanala strogo je zabranjeno:

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Ronilački klub Bosna zadržava pravo brisati komentare ili blokirati profil bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

PRAVILA KOMENTIRANJA
Komentari objavljeni na Ronilački klub Bosna platformama (web portal, Twitter, Facebook i YouTube) ne odražavaju stav vlasnika i uredništva. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora također nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila komentiranja.

IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA
Ronilački klub Bosna zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.


Upišite Vašu e-mail adresu na koji želite dobiti odgovor na upit

Upišite Vaše ime i prezime

Upišite vaš upit